Skip to main content

Martine Mulder

FYSIOTHERAPIE | MANUELE THERAPIE

Onze werkwijze

Betalingsreglement

Betalingsvoorwaarden:

 

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 4. U kunt het bedrag overmaken op IBAN NL38ABNA0550476040 ten name van M. Mulder te Uithoorn

Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

 1. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 2. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 3. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 4. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 5. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
Betalingsreglement

Klachtenreglement

Per 1 januari 2017 voldoet Fysiotherapie Martine Mulder aan alle verplichtingen van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg). De WKKGZ waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

Wij doen ons best om op een efficiënte manier zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is, kunt u het beste hierover contact opnemen met de medewerker in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen.
Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.

Mocht u er met de medewerker in kwestie niet uitkomen dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de praktijkeigenaar. De praktijkeigenaar zal dan proberen uw klacht tot uw tevredenheid op te lossen. Als u er in een gesprek met de praktijkeigenaar niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het KNGF. Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

Klachtencommissie van het KNGF

Secretaris Klachtencommissie

Postbus 248

3800 AE Amersfoort

Tel 033 4672929

Klachtenreglement

Praktijk informatie

Geachte heer/mevrouw,

 

U heeft een afspraak gemaakt met één van de medewerkers van Fysiotherapie Martine Mulder.

Fysiotherapie Martine Mulder bestaat sinds november 1993. In eerste instantie was de praktijk gevestigd aan de Du Perronlaan in Uithoorn. Sinds juli 2000 is de praktijk gevestigd aan de Arthur van Schendellaan in de wijk Zijdelwaard in Uithoorn. In de praktijk zijn werkzaam Martine Mulder en Irith Rotteveel.

 

Binnen onze praktijk kunt u op dit moment voor de volgende vormen

van behandeling terecht:

 • Fysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Zorgprogramma chronische pijn
 • Zorgprogramma voor Ouderen
 • Behandeling van centraal neurologische aandoeningen
 • Valtraining/valpreventie

 

Uw eerste afspraak bij de therapeut

Voor uw afspraken bij uw therapeut brengt u het volgende mee:

 • een handdoek
 • een geldig legitimatiebewijs
 • verzekeringsbewijs (eerste afspraak)
 • verwijzing indien van toepassing (eerste afspraak)
 • eventuele relevante aanvullende medische gegevens

 

Tijdens de eerste afspraak, die een half uur tot een uur duurt, wordt een zo volledig mogelijk beeld gevormd van uw klachten door middel van een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Op basis van de bevindingen uit het vraaggesprek en het onderzoek wordt samen met u een plan van aanpak opgesteld. Daarna volgt een behandeling en krijgt u advies, tenzij anders aangegeven. De eerste nota bevat een (screening)/intake/onderzoek en een behandeling. De behandelingen die volgen duren, afhankelijk van wat voor soort therapie u krijgt, een half uur tot een uur.

 

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade / verlies / zoekraken van uw eigendommen. Waardevolle sieraden / spullen kunt u beter thuis laten.

 

Spoedbehandelingen en wachtlijsten

Indien uw verwijzer aangeeft dat er spoed achter de behandeling zit, dan krijgt u bij Fysiotherapie Martine Mulder altijd binnen 24 uur een behandelmoment aangeboden. Er wordt bij ons geen gebruik gemaakt van wachtlijsten.

 

Behandelingen aan huis

Als uw arts op de verwijzing aangeeft, dat u in uw eigen thuissituatie fysiotherapie dient te krijgen, (omdat u bijvoorbeeld niet in staat bent om naar de praktijk te komen) komt de fysiotherapeut bij u thuis om u te behandelen. Ook dan duren de behandelingen ongeveer een half uur. In overleg met u wordt besloten of en wanneer u in staat bent uw behandelingen op de praktijk te ontvangen.

Parkeren

Indien u met de auto naar uw afspraak rijdt, kunt u op eigen risico parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken voor de praktijk. Gelieve uw auto vooraan in het parkeervak te plaatsen i.v.m. in- en uitrijden van andere auto’s. Er zijn invalidenparkeerplaatsen aanwezig.            

Na binnenkomst mag u direct plaatsnemen in de wachtruimte. Uw therapeut komt u daar halen voor uw afspraak.

 

Verhindering

Wanneer u verlaat of verhinderd bent, stellen wij het zeer op prijs dat u dat zo spoedig mogelijk meldt. Wanneer u minder dan 24 uur vantevoren afmeldt, behoudt Fysiotherapie Martine Mulder  het recht voor de kosten bij u persoonlijk in rekening te brengen.

 

Prijzen en betalingsvoorwaarden

De prijs van de behandeling die u krijgt, hangt af van de soort behandeling. De prijslijst voor de verschillende vormen van behandeling evenals de betalingsvoorwaarden hangen in de wachtruimte.

 

Vergoedingen

Niet alle vormen van behandeling worden standaard door alle zorgverzekeraars vergoedt. Afhankelijk van de (aanvullende) verzekering, die u met uw zorgverzekering heeft afgesloten, krijgt u fysiotherapie niet, gedeeltelijk of volledig vergoed. U kunt in uw verzekeringspolis nakijken wat de vergoedingen zijn voor de therapie die u ontvangt. Kosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar worden bij u persoonlijk in rekening gebracht.

 

Kwaliteit van zorg

Wij vinden kwaliteit van zorg erg belangrijk. De therapeuten van Fysiotherapie Martine Mulder staan allemaal ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. Dit wil zeggen dat de therapeuten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Om aan deze eisen te blijven voldoen volgen onze werknemers regelmatig diverse scholingsprogramma’s om hun kennis up to date te houden en cursussen om u een zo breed mogelijk spectrum aan behandelmogelijkheden te bieden.

Fysiotherapie Martine Mulder hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem om kwaliteitsverbeteringen door te kunnen voeren in de praktijk.

 

Waarnemingen bij afwezigheid

Bij ziekte of afwezigheid van uw eigen therapeut wordt in overleg met u naar een alternatief gezocht. Een waarnemend fysiotherapeut kan bijvoorbeeld uw behandeling(en) overnemen.

 

Privacy en klachten

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Het privacyreglement- en klachtenreglement kunt u nalezen in de informatiemap in de wachtkamer of op de website en is op te vragen bij uw therapeut.

Natuurlijk doen wij altijd ons uiterste best u efficiënte zorg te bieden. Mocht het voorkomen dat u een klacht heeft t.a.v. de manier waarop u behandeld bent dan kunt u in eerste instantie het beste contact opnemen met de medewerker in kwestie. Informatie over hoe verder te handelen is te verkrijgen op de praktijk.

 

.

Cliëntdossier

Fysiotherapie Martine Mulder is volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandeling Overeenkomst) verplicht inzage in uw dossier te verlenen indien u daarom vraagt. Ook dient de praktijk wijzigingen in dit dossier door te voeren indien u dat wenst. Daarnaast kunt u ten alle tijden vragen om een kopie of vernietiging van het dossier. Fysiotherapie Martine Mulder is conform de AVG en WGBO wetgeving verplicht aan deze verzoeken te voldoen.

 

Klachten- en Geschillen Fysiotherapie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij patiënten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie.

 

Op defysiotherapeut.com staat informatie en formulieren voor de patiënten om een klacht of geschil in te dienen.
U kunt telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht. U kunt hiervoor contact opnemen met KNGF Ledenvoorlichting.

 

Bereikbaarheid en Beschikbaarheid

Fysiotherapie Martine Mulder
Arthur van Schendellaan 100D
1422 LE Uithoorn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.martinemulder.nl 

Telefoonnummer: 0297 530292

 

Openingstijden:

Alle werkdagen vanaf 7.30 uur

Maandag en woensdag tot 20.00 uur

Zaterdag in overleg.

                                                    

Voor het maken van afspraken is de praktijk bereikbaar van 7.30 tot 12.00 uur.

Indien we niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden, maken wij gebruik van een antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

De praktijk is toegankelijk voor mindervalide patiënten.

 

Praktijk informatie

Privacy reglement

Privacy reglement

 

 

Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) en de Nederlandse Vereniging voor Extended Scope Specialisten (NVES) en wij zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF en de NVMT. Om geregisterd te blijven staan moeten wij ons regelmatig blijven bijscholen. Daarnaast staan wij geregistreerd in het BIG-register (beroepen in de individuele gezondheidszorg). Dit houdt in dat we de wettelijke titel fysiotherapeut en manueeltherapeut mogen voeren.

AGB-code praktijk:    0400 1144
Zorgverlenersnummer Martine Mulder  04061702
Zorgverlenersnummer Irith Rotteveel  04114664
BIG-registratienummer Martine Mulder  49034535504
BIG-registratienummer Irith Rotteveel 29034505904
   
Kamer van Koophandel:   34365877
   

             

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Fysiotherapie Martine Mulder volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens om dienen te gaan. Deze wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden onder www.cbpweb.nl   Doelen en toegangsbevoegdheden gegevensverwerking

 

Binnen Fysiotherapie Martine Mulder worden gegevens van cliënten uitsluitend voor de volgende doeleinden verzameld:

 • Ondersteunen en in stand houden van een goede medische zorg en hulpverlening.
 • Voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder kwaliteitsbewaking van de zorg.
 • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, waarbij de gegevens van de cliënt anoniem blijven
 • Financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt dan wel diens zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.
 • Rapportage naar verwijzer.

Rechten van de betrokkene

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u een aantal rechten waardoor u beperkt controle kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens door diegene die binnen Fysiotherapie Martine Mulder uw persoonsgegevens verwerkt.


Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan door een verantwoordelijke. U dient schriftelijk, voorzien van datum persoonsgegevens en handtekening, een verantwoordelijke te vragen hoe deze uw persoonsgegevens verwerkt. Nadat uw schriftelijke aanvraag is ontvangen moet de verantwoordelijke u binnen vier weken een overzicht van de gegevens geven. Voor het geven van deze informatie zal een vergoeding gevraagd worden van € 5,00. Als een overzicht gegevens bevat van een derde, die naar verwachting bezwaar zal hebben tegen het verstrekken van die gegevens aan u, dan moet de verantwoordelijke die derde in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze naar voren te brengen. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek om inzage te voldoen als dat bijvoorbeeld noodzakelijk is in het belang van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Jeugdigen vanaf 12 jaar tot 16 jaar hebben dit recht tot aanvraag. Ouders, voogden van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht alleen met toestemming van het kind.


Recht op aanvulling, correctie of vernietiging
Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u de verantwoordelijke verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Mits de gegevens die gebruikt worden door de verantwoordelijke feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking. De verantwoordelijke moet binnen vier weken reageren op uw verzoek. Een weigering moet hij motiveren. Uw verzoek dient u schriftelijk, voorzien van datum, persoonsgegevens en handtekening, in te dienen. In geval van inwilliging van het verzoek, moeten andere organisaties aan wie de (onjuiste of niet ter zake doende) gegevens zijn verstrekt, van de wijzigingen op de hoogte gesteld worden, tenzij dat onmogelijk is of een onredelijke inspanning oplevert voor de verantwoordelijke. De verantwoordelijke moet de wijzigingen binnen 8 weken na datum van aanvraag doorgeven.

Recht van verzet
Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt om schriftelijk, voorzien van datum, persoonsgegevens en handtekening, bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen het gebruik van uw gegevens door de verantwoordelijke.

Geschillenoplossing
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van rechten. Reageert de verantwoordelijke niet op bijvoorbeeld een inzage verzoek of is de betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP. Bij behandeling van het verzoek past het CBP het beginsel van hoor en wederhoor toe: beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt nader toe te lichten. Aan de behandeling van een verzoek door het CBP zijn geen kosten verbonden. Het CBP beëindigt doorgaans de bemiddeling als u tevreden bent met de uitkomst, bijvoorbeeld doordat u inzage in uw gegevens heeft gekregen of als uw gegevens zijn verbeterd of verwijderd.

Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de rechter. De rechter kan in dergelijke gevallen advies vragen aan het CBP.

Indien men meent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijk bepaalde verplichtingen niet nakomt, dan moet men naar de rechter stappen; het CBP is niet bevoegd om schadevergoeding vast te stellen.

 

Privacy reglement

Adres | Openingstijden | Contact

Contact

De praktijk is zowel als telefonisch of per e-mail bereikbaar:

 • telefoonnummer: 0297-530292
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor het maken van afspraken is de praktijk het best bereikbaar  van 7.30 tot 12.00 uur.

Indien we niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden, maken wij gebruik van een antwoordapparaat. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Afspraken die niet meer dan 24 van te voren worden afgezegd en niet nagekomen afspraken worden bij de cliënt in rekening gebracht.

Openingstijden

Alle werkdagen.

Zaterdag in overleg.

De praktijk is op maandag en woensdag geopend tot 20.00 uur.

Adres

Fysiotherapie Martine Mulder
Arthur van Schendellaan 100D
1422 LE Uithoorn

De praktijk is toegankelijk voor mindervalide patiënten.